Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chủ sở hữu có thể thực hiện biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với tài sản sở hữu trí tuệ (SHTT) của mình, yêu cầu bên xâm phạm chấm dứt hành vi bằng biện pháp hành chính, dân sự hoặc hình sự.

Chủ sở hữu có thể thực hiện biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với tài sản sở hữu trí

tuệ (SHTT) của mình, yêu cầu bên xâm phạm chấm dứt hành vi bằng biện pháp hành chính, dân

sự hoặc hình sự. Các hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng sau:

+ Nhãn hiệu; Sáng chế; Kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

+ Bí mật kinh doanh, tên thương mại; Chỉ dẫn địa lý.

Đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), cơ sở để xử lý hành vi xâm

phạm quyền đối với Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Chỉ dẫn địa lý là Văn bằng bản hộ

những đối tượng đó.

Việc tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN được diễn ra như sau:

1. Giám định xâm phạm quyền SHCN tại Viện khoa học SHTT để giúp chủ sở hữu, cơ

quan chức năng xác định mức độ xâm phạm sở hữu trí tuệ của bên thứ ba,để có được

những thông tin trước khi tiến hành một trong các biện pháp hành chính, dân sự, hình sự

để xử lý hành vi xâm phạm.

2. Gửi thư cảnh cáo tới chủ thể vi phạm quyền SHCN tới bên vi phạm yêu cầu chấm dứt

hành vi xâm phạm đối với quyền SHCN đã được bảo hộ.

3. Xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN: Tùy từng trường hợp và mức độ xâm phạm

quyền SHCN để tiến hành các biện pháp hành chính, dân sự, hình sự cho phù hợp tới các

cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường, thanh tra khoa học công nghệ hoặc

tòa án… yêu cầu tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN, buộc bên xâm phạm

khắc phúc hậu quả, bồi thương thiệt hại do việc xâm phạm quyền SHCN gây ra.

Chi tiết xin liên hệ Công ty sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam: 0903213669; Email:

sangchevanhanhieu@gmail.cọm ; Website: patvn.com

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news